Cast

Shubshri Kandiah

Shubshri Kandiah

Ella

Ainsley Melham

Ainsley Melham

Prince Topher

Silvie Paladino

Silvie Paladino

Marie

Tina Bursill

Tina Bursill

Madame

Todd McKenney

Todd McKenney

Sebastian